УППС-”Удружење педагога и психолога Средњобанатског округа” је одржало радни састанак који је инициран од стране руководства и чланова удружења, након увида у повећан броја насилног понашања ученика према вршњацима а понекад и према наставницима.

Састанак са радном темом „Препреке за остваривање васпитне улоге породице и школе“, одржан је 9.12.2022. у ОШ „Јован Јовановић-Змај“. Срдачном добродошлицом и подршком за даљи рад, састанак је отворила директорка школе, Тања Рођенков.

Значају састанка допринело је присуство 35 стручних сарадника из различитих нивоа васпитно-образовног система: предшколске установе, основне и средње школе. Састанак су организовале и водиле Косана Раушки, председница и Верица Радованов, потпредседница удружења.

Радна тема састанка разматрана је кроз изношење искуства из праксе присутних чланова. Излагања и дискусије чланова усмерене су на остваривање 3 значајна циља у превенцији насиља:

1. Укључивање свих интересних група предшколске установе и школе у програм превенције насиља.

2. Стварање и неговање климе толеранције и уважавања, подржавањем пожељних вредности и врлина ученика.

3. Излиставање примера добре праксе у спровођењу процедура и поступака за заштиту од насиља.

Стручни сарадници овог скупа сматрају да је један од битних циљева у превенцији насиља – стварање и неговање климе толеранције и уважавања између ученика, ученика и наставника и родитеља и наставника. У оквиру удружења педагога и психолога, формираће се радна група која ће осмислити истраживање о вредновању врлина и ставова од стране пoродице, школе и самих ученика. Истраживање ће се спровести у одабраним школама до краја школске 2022/23 године.

Верица Радованов, педагог школе